ДЕТСКАТА ГРАДИНА Е ОРИЕНТИРАНА КЪМ ИЗКУСТВОТО
НА ОСНОВАТА НА БЪЛГАРСКИЯ ФОЛКЛОР

В детското заведение се възпитават,  отглеждат и обучават с много любов и всеотдайност 333 деца разпределени по възрастов принцип  в 2 яслени групи, 2 първи  групи, 2 втори групи, 2 трети групи,  2 подготвителни и 2 групи  за деца със Специални образователни потребности.

За всички деца се грижи персонал с общ щат 49,5 от които 24.5 педагогически персонал и специалисти от  които18.5 с магистърска степен, 6 специалисти, 5 носители на ІІ ПКС /учители в ДГ, учител по музика, психолог, специален педагог  и логопед/  и 25  помощно-обслужващ персонал.