ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

Длъжностно лице по ЗЗЛД /Закон за защита на личните данни / Елена Иванова Златева, тел. 0882030565, ел. поща - ezlatevaa@abv.bg

Вътрешни правила за дейността на ДГ № 59 "Елхица" в извънредна епидемична обстановка, свързана с разпространението на Covid-19

Правилник за дейността на ДГ № 59 "Елхица"

Правилник за вътрешния трудов ред на ДГ № 59 "Елхица"

Правилник за осигуряване на безопасни условия за възпитание, обучение и труд в ДГ № 59 "Елхица"

Етичен кодекс за поведение на работещите с деца служители в ДГ № 59 "Елхица"

Вътрешни правила за провеждане на ежедневен контрол на здравословното състояние на децата

План за образователно-възпитателната работа в ДГ № 59 "Елхица"

Стратегия за развитие 2020-2024 г. на ДГ № 59 "Елхица"

 

Отчет по бюджета м. септември 2020г.

Отчет на бюджета за първото шестмесечие на 2020 г.

Отчет на бюджета за първото тримесечие на 2020 г.

Бюджет за 2020 г.

Отчет по бюджета м. септември 2019г.

Отчет по бюджета м. юни 2019г.

Отчет по бюджета м. март 2019г.

Бюджет за 2019 г.

Отчет по бюджета м. декември 2018г.

Обява за конкурс за ДОД за 2018 г.

Отчет по бюджета м. март 2018г.

Бюджет за 2018 г.

Отчет на бюджета за 2017 г.

Отчет на бюджета за първото тримесечие на 2016 г.

Отчет на бюджета за месец декември 2015г.

Подробна справка по дейности за месец март 2015г.

Отчет на бюджета за месец март 2015г.

Отчет на бюджета за месец септември 2014г.

Отчет на бюджета за месец март 2014г.

План на бюджета на детската градина за 2014г.